CANOANELE MAICII DOMNULUI (Bogorodicina) – SÂMBĂTĂ SEARA Glasul 1

Glasul 1 (Glasul 1 începe cu vecernia la Duminica a II-a după Paşti, a Sf. Ap. Toma – şi ţine o săptămână, apoi glasul 2… până la 8,  fiecare câte o săptămână .  Ciclul celor opt glasuri [OCTOIH] continuă până la Săptămâna Mare – urmăriţi calendarul. n.n.)
 

Glasul 1, Cântarea 1, Irmos:
Dreapta Ta cea purtătoare de biruinţă, cu dumnezeiască cuviinţă s-a proslăvit întru tărie. Că aceasta, Nemuritorule, ca o puternică a toate pe potrivnici a zdrobit, israilitenilor făcându-le cale nouă prin adânc.
Stih: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi (se zice după fiecare tropar).
Bucură-te, Maică Fecioară, curăţitoarea sufletelor, care ai născut Bucuria lumii; bucură-te, Împărăteasă; bucură-te, Biserica lui Hristos; bucură-te, cea cu totul cinstită; bucură-te, apărătoarea şi întărirea sufletelor.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi
Bucură-te, pârga bunei vieţuiri; bucură-te, Stăpână, surparea blestemului; bucură-te, Maică Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire; bucură-te, toiag dumnezeiesc, care rupi noianurile patimilor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Bucură-te, aplecătoarea vieţii; bucură-te, dumnezeiască Mireasă, Maica Cuvântului; bucură-te, starea cunoştinţelor; bucură-te, slava şi lauda îngerilor; bucură-te, Maica lui Dumnezeu; bucură-te, făclie luminătoare.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Bucură-te, ceea ce ai încăput pe Hristos; bucură-te, înălţarea căderii celei mai dinainte; bucură-te, cea nebiruită; bucură-te, apărătoarea lumii; bucură-te, prea neîntinată; bucură-te, sălăşluirea împărăţiei lui Hristos Dumnezeu.

Cântarea a 3-a, Irmos:
Însuţi Cela ce ştii neputinţa firii omeneşti şi cu milostivire Te-ai închipuit întru dânsa, încinge-mă cu putere de sus, ca să strig Ţie: Sfântă este Biserica cea însufleţită a slavei Tale celei preacurate, Iubitorule de oameni.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi
Bucură-te, avuţia nejefuită a credincioşilor; bucură-te, coroana lui Hristos; bucură-te, steaua Domnului cea prea strălucită. Dăruieşte-mi atâta mulţime de dar, ca să strig ţie Stăpână: bucură-te, singură Împărăteasă, care eşti cămara Împăratului a toate.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi
Bucură-te, Mireasă Preacurată a lui Dumnezeu; bucură-te, de Dumnezeu dăruită prin care noi oamenii ne-am îndumnezeit; bucură-te, rugul cel nears; bucură-te, alinare; bucură-te, pierderea blestemului; bucură-te, singură prea lăudată.
Slavă ...
Bucură-te, limanul cel mântuitor; bucură-te, livada cea cu bun miros; bucură-te, Preacurată, luminătoarea sufletelor; bucură-te, ceea ce ai născut pe Ziditorul a toate; bucură-te, cea pe care te-a lăudat adunarea proorocilor iară Gavriil, «bucură-te» ţi-a adus ţie.
Şi acum ...
Bucură-te, Împărăteasa oamenilor; bucură-te, Stăpâna îngerilor; bucură-te, ceea ce covârşeşti pe începătorii lor, bucură-te, cămara lui Hristos, ceea ce eşti cea prea fără prihană; bucură-te, uşă neumblată; bucură-te, lână însufleţită; bucură-te, ceea ce eşti singură nădejdea sufletelor noastre.

Cântarea a 4-a, Irmos:
Munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc, privindu-te pe tine Avacum, cu ochii cei de departe văzători, a vestit mai înainte pe Sfântul lui Israil, ce vrea să iasă dintru tine, spre mântuirea noastră şi înnoirea.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi
Bucură-te, Maică Fecioară Curată; bucură-te, stâlp de foc al Soarelui luminii; bucură-te, cinstită porumbiţă; bucură-te, palat prea cinstit al Împăratului; bucură-te, ceea ce singură ai micşorat căderea noastră.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi
Bucură-te, norul cel cu totul luminos; bucură-te, prea neîntinată; bucură-te, Biserică cinstită a lui Dumnezeu; bucură-te, cămara cea bine încuviinţată; bucură-te rază neapusă a Luceafărului celui gândit; bucură-te, făclie a luminii, cea de-a pururi luminoasă; bucură-te, Preacurată Stăpână.
Slavă...
Bucură-te, împărăteasă, acoperământul cel necuprins al oamenilor, mijlocitoare cinstită a lumii; bucură-te, stea de-a pururi luminoasă; bucură-te, alavastru înfricoşat al Mirului Darului şi al Sadului celui gândit al lui Hristos, Cel ce a odrăslit din Dumnezeu şi Tatăl; bucură-te, Stăpână Preacurată.
Şi acum ...
Bucură-te, împărăteasă, cartea lui Hristos, cea cu multe flori împodobită şi împreunarea celor despărţite; bucură-te, râul vieţii; bucură-te, pomul desfătării şi locaş curat; bucură-te, masă şi năstrapă şi pod.

Cântarea a 5-a, Irmos:
Cel ce ai luminat cu lumina venirii Tale, Hristoase, şi ai strălucit cu Crucea Ta marginile lumii, luminează cu lumina cunoştinţei dumnezeirii Tale inimile celor ce Te laudă cu dreaptă credinţă.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi
Bucură-te, piatră, care ai născut pe Hristos, Piatra cea din capul unghiului; bucură-te, turn, care întâmpini şi opreşti întărâtarea vrăjmaşilor; bucură-te, cea fără de prihană, care ai primit întru tine Lumina cea de-a pururi vecuitoare a dumnezeieştii stăpâniri, celei mai presus de stăpânire.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi
Bucură-te, cea neîntinată, starea celor ce se mişcă din materie; bucură-te, raza care aduci luminarea celor ce sunt în negură; bucură-te, cea cu adevărat Stăpână; bucură-te, făclie; bucură-te, paloş care tai neputinţele.
Slavă...
Bucură-te, carte care ai primit pe Înţelepciunea lui Dumnezeu; bucură-te, tablă care ai scris prin Duhul pe Cuvântul; bucură-te, darul dăruit de Dumnezeu oamenilor spre mântuire, ceea ce eşti binecuvântată, Prealăudată.
Şi acum ...
Bucură-te, floare curăţată cu adăpările Duhului; bucură-te, stea mai strălucită decât toată curăţenia; bucură-te, pahar nemoştenit al vieţuirii celei de-a pururea a credincioşilor, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu.

Cântarea a 6-a, Irmos:
Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel de dedesubt şi nu este izbăvitor; socotitu-ne-am ca oile de junghiere; mântuieşte pe poporul Tău, Dumnezeul nostru, că Tu eşti neputincioşilor tărie şi îndreptare.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi
Bucură-te, candelă luminoasă; bucură-te, lumină de-a pururi strălucitoare; bucură-te, bogăţie gândită; bucură-te, Maica lui Dumnezeu cea fără prihană; bucură-te, ceea ce singură ai născut pe Dumnezeu.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi
Bucură-te, temelie neclătită; bucură-te, stare a fulgerului; bucură-te, Mireasă a Tatălui; bucură-te, Maica lui Hristos cea prea lăudată, acoperământul lumii; bucură-te, nădejdea tuturor.
Slavă...
Bucură-te, dezlegarea blestemului; bucură-te, păzitoarea binecredincioşilor; bucură-te, sabie asupra vrăjmaşilor; bucură-te, zidul pustnicilor, ceea ce eşti nestricată, Maică nenuntită, a lui Dumnezeu Cuvântului.
Şi acum ...
Bucură-te, scară gândită de la pământ către cer; bucură-te, uşa luminii; bucură-te, lauda credincioşilor, ceea ce eşti cu totul neîntinată, ca ceea ce covârşeşti pe toate zidirile.

Sedealnă:
Doamne miluieşte (de 3 ori), Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (aşa se zice înainte de Sedealnă la toate canoanele).
Nor al Luminii celei de-a pururea vecuitoare, pe tine, Fecioară, te-a numit proorocul. Că întru tine pogorându-se Cuvântul Tatălui, ca ploaia pe lână, şi dintru tine răsărind, lumea a luminat şi înşelăciunea a pierdut, Hristos Dumnezeul nostru. Ţie ne rugăm, Preasfântă: Nu înceta a-L ruga pe Acesta, cu deadinsul, pentru noi, cei ce te mărturisim pe tine adevărată Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea a 7-a, Irmos:
Pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cuptor gândit te înţelegem noi, credincioşii, că precum a mântuit pe cei trei tineri, Cel Preaînălţat, şi pe mine, tot omul, în pântecele tău m-a înnoit, Dumnezeul părinţilor, Cel lăudat şi preaslăvit.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi
Bucură-te, liman liniştit al sufletelor; bucură-te, cămară aurită; bucură-te, pat împărătesc; bucură-te, cea în chipul fulgerului; bucură-te, Maică Fecioară, prin care ne-a răsărit luminare nouă celor din întuneric, Hristos cel Preaslăvit.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi
Bucură-te, luminată tămăduire a bolnavilor celor ce aleargă la tine; bucură-te, acoperământul cel mult lăudat; bucură-te, ceea ce eşti preamilostivă; bucură-te, râu pururea curgător, care pe curăţie o păzeşti şi pe izvoarele bolilor le usuci.
Slavă...
Bucură-te, pârgă a vieţii şi pod care treci pe popoare de pe pământ la cer; bucură-te, lăcaş curat şi nestricăcios al lui Dumnezeu Cuvântul precum bine a voit; bucură-te, sfeşnice care luminezi pe cei credincioşi cu darurile.
Şi acum ...
Bucură-te, izvorul apei celei de-a pururea vii; bucură-te, raiule al desfătării; bucură-te, zid al credincioşilor; bucură-te, pururea Fecioară; bucură-te, singură Stăpână, prin care ne-a răsărit nouă Dumnezeul părinţilor, Cel lăudat şi prea proslăvit.

Cântarea a 8-a, Irmos:
În cuptor, ca într-o topitoare, tinerii lui Israil cu podoaba bunei credinţe mai curat decât aurul au strălucit, grăind: Binecuvântaţi toate făpturile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi
Bucură-te, ceea ce ai adus în lume pe Hristos, Soarele cel luminos, podoaba împărăţiei lui Hristos; bucură-te, Curată, ceea ce ne eşti nouă pricinuitoare de bucurie, binecuvântăm toate lucrurile Naşterea ta cea fără de ani şi pe tine după datorie te cinstim neîncetat.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi
Bucură-te, năstrapa cea cu totul de aur, care ai primit pe Dumnezeu ca pe nişte mană; bucură-te, râul vieţuirii celei de-a pururi a oamenilor; bucură-te, cinstită. O, bucură-te, Maica lui Dumnezeu cea nestricată! Bucură-te, liman şi sprijinire a dreptcredincioşilor; bucură-te, nădejdea cea neruptă a sufletului meu.
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul
Bucură-te, toiagul cel făcător de biruinţă, care ai zdrobit cu tărie, cu mijlocirea ta, înălţările tuturor împotrivă-luptătorilor. O, bucură-te, Preasfântă, dumnezeiască Mireasă! Bucură-te, păzitoarea şi întărirea monahilor; bucură-te, scăparea şi acoperământul sufletului meu.
Şi acum ...
Adoarme-mi poftele cele pătimaşe şi idolii patimilor celor stricători de suflet, Curată, şi şterge-le până în sfârşit, Maica lui Dumnezeu, ca să te slăvesc de-a pururea şi să te binecuvintez pe tine, ceea ce eşti singură pricina mântuirii tuturor.
Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii
În cuptor, ca într-o topitoare, tinerii lui Israil cu podoaba bunei credinţe mai curat decât aurul au strălucit, grăind: Binecuvântaţi toate făpturile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a, Irmos:
Chipul Naşterii tale celei curate l-a arătat rugul cel ce ardea nears; şi acum te rugăm ca să stingi cuptorul ispitelor cel sălbăticit asupra noastră, ca să te mărim neîncetat pe tine, Născătoare de Dumnezeu.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi
Bucură-te, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu; bucură-te, ceea ce ai născut înălţimea înţelepciunii, adică pe Înţelepciunea şi Cuvântul Tatălui cel ipostatic; bucură-te, noianul cel nemărginit al cunoştinţei, care pe cei ce te cinstesc pe tine îi învredniceşti de bucurie nemoştenită.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi
Bucură-te, rânduneaua cea binevestită şi porumbiţa care ai adus în lume alinarea; bucură-te, neîntinată; bucură-te, floarea firii şi munte netăiat, ceea ce eşti Împărăteasă a toate; bucură-te, Maică Fecioară, nădejdea cea neruşinată a oamenilor.
Slavă...
Bucură-te, crin cu adevărat binevestit şi trandafir de daruri mântuitor popoarelor; bucură-te, fulger, care ai adus în lume pe Mărgăritarul; bucură-te, ceea ce covârşeşti toată firea, cămară cerească; bucură-te, nădejdea mea cea neruşinată.
Şi acum ...
Bucură-te, ceea ce ai născut viaţa tuturor; bucură-te, cinstită, muntele cel cu totul umbrit; bucură-te, temei şi stare şi mişcare a mucenicilor şi a cuvioşilor, şi întărirea apostolilor.


Descarcati cartea (PDF): aici…Cele mai vizitate postări

"În capcana timpului"

Călugărul şi demonul - film rusesc cu subtitrare